เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ..2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ..2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ..2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ..2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ..2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ