ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี กำหนดให้ทำการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2554  และพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( 2560- 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.  จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4. สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

  1. บริหารองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่น
  2. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การสาธารณสุข
4. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ภารกิจรอง

1.  การพัฒนาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3.  การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ