ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี กำหนดให้ทำการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2554  และพระราชบัญญัติกําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( 2560- 2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาพปัญหาภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จัดให้มีระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.  จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
4. สนับสนุนระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมศาสนา

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

  1. บริหารองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานท้องถิ่น
  2. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

ภารกิจหลัก

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. การสาธารณสุข
4. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. การพัฒนาสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ภารกิจรอง

1.  การพัฒนาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.  การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
3.  การวางแผนและส่งเสริมการลงทุน

ติดต่อเรา