หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

นายชาญชัย  ทีหอคำ
ปลัดเทศบาล
นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางปิ่นมนัส รักมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายทรรศน  แจ้งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ติดต่อเรา