คำสั่ง

20/05/2564 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน (20 พฤษภาคม 2564)
20/05/2564 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (20 พฤษภาคม 2564)
20/05/2564 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน (20 พฤษภาคม 2564)
04/05/2564 คำสั่งแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (17 พฤษภาคม 2564)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ