ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร

31/01/2566 ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ( ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 )
12/01/2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29/12/2565 ประกาศ ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
27/12/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
14/12/2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
04/11/2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26/09/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
05/09/2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565
26/08/2565 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
03/08/2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
28/04/2565 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566 ) เทศบาลตาบลเขาวัว – พลอยแหวน
28/03/2565 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
01/11/2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29/10/2564 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
07/09/2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (20 กันยายน 2562)
29/06/2564 คำสั่ง ที่ 63/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
16/06/2564 คำสั่ง ที่ 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
16/06/2564 คำสั่ง ที่ 52/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
16/06/2564 คำสั่ง ที่ 51/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
04/06/2564 คำสั่ง ที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
04/05/2564 คำสั่งแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (17 พฤษภาคม 2564)
11/03/2564 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (11 มีนาคม 2564)
01/03/2564 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 (1 มีนาคม 2564)
23/09/2563 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 กันยายน 2563)
23/09/2563 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
13/04/2563 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1
03/10/2562 ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2563
04/09/2562 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
29/04/2562 ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปี 2560
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 4)
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
30/01/2561 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
20/01/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
04/09/2560 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์ และการร้องทุกข์
12/07/2560 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ติดต่อเรา