ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร

01/11/2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07/09/2564 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (20 กันยายน 2562)
04/05/2564 คำสั่งแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (17 พฤษภาคม 2564)
11/03/2564 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (11 มีนาคม 2564)
01/03/2564 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 (1 มีนาคม 2564)
23/09/2563 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 กันยายน 2563)
13/04/2563 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1
03/10/2562 ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2563
04/09/2562 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
09/01/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังเทศตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (9 มกราคม 2562)
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 4)
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
30/08/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
30/01/2561 แผนอัตรากาลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
20/01/2561 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
04/09/2560 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทรณ์ และการร้องทุกข์
12/07/2560 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ติดต่อเรา