ข้อมูลด้านงบประมาณ

06/06/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ.2566
06/06/2566 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ.2566
30/05/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ.2566
30/05/2566 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 พ.ศ.2566
18/04/2566 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
18/04/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
27/02/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ.2566
27/02/2566 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ.2566
07/02/2566 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ.2566
07/02/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ.2566
07/02/2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 พ.ศ.2566
10/11/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
29/09/2565 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
29/09/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565
29/09/2565 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565
05/08/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565
05/08/2565 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 9 พ.ศ.2565
05/08/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
05/08/2565 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565
23/06/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

Q&A / ช่องทางการติดต่อ