ประวัติความเป็นมา


ตำบลเขาวัวจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ลำดับที่ 504 
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและต่อมามีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว และองค์การบริหารส่วนตำบลพลอยแหวน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 75 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้ง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552  เป็นต้นไป

Q&A / ช่องทางการติดต่อ