การป้องกันการทุจริต

13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
06/06/2565 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
29/04/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (พ.ศ.2562-2564)
29/04/2565 การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
29/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
29/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
28/04/2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28/04/2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
26/04/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2565
25/04/2565 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
22/04/2565 มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
22/04/2565 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ.2565
21/04/2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
05/04/2565 รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
04/01/2565 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด 2565 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
15/10/2564 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ปีงบประมาณ 2564
06/09/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน รอบ 6 เดือน
ติดต่อเรา