สมาชิกสภาเทศบาล

นายอำนาจ ชูเลิศ
ประธานสภาเทศบาลฯ
081-3776394
นางจิตรลดา สุทธิผล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
081-7612791
นางสุจินต์ หาญปราป
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
087-9202413
นายณัฐชัย หงษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
083-6866457

นายไพฑูรย์ พ่อค้า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
081-7829731
นายศรัณย์พงศ์ ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
081-9451994
นายสุชาติ สกุลแพทย์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
081-2950158

ดต.ถวิล ขันวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
087-1433090
นายจำนอง สาทก
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายภาณุวัฒน์ บุษรา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
061-4685118

นายสามารถ สามัคคี
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
089-9162959
นายอนุวัฒน์ โปร่ยขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
098-6164665

Q&A / ช่องทางการติดต่อ