คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

นายวินัย แพทย์รังษี
นายกเทศมนตรี
โทร. 0819453097
นายนิตย์ สิมอวย
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0905022568
นายสนทรรศ จันทอุทัย
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0890959553
นายอภิสิทธ์ สุขพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 0822212412

นายอุทัย เพ่งจิตต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 0818668752

Q&A / ช่องทางการติดต่อ