ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี แจ้งเตือน!! ประชาชนระวังช้างป่าตกมันในช่วงฤดูหนาว

หากพบเห็นช่างป่าโปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต.และอำเภอในพื้นที่ทราบ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี โทร.1567 และสายด่วนพิทักป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชม.

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในทุกปีจะมีการต่ออายุด้วยการยื่นใบขออนุญาต ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564แนวทางการต่ออายุใบอนุญาต ตาม พ.ร.ฎ.ชำระค่าธรรมเนียม 2564 และ พ.ร.บ. สธ. 2535 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738677.pdf?v=11192021053416317099 พ.ร.ฎ. ชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอ พ.ศ. 2564 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738683.pdf?v=11192021053632857850 ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1145-2564 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738865.pdf?v=11192021055226931566

ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ( แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต )

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ขอความร่วมมือตอบแบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.)

ขอความร่วมมือตอบแบบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ./เทศบาล/อบต.) คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club”

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม “Line Official Teen Club” เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการบริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว หากท่านใดสนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด Line Officail Teen Club ตามรูปภาพด้านล่างนี้

1 2 4
ติดต่อเรา