ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ