เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้กับ รพ.สต.เขาวัว ตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ร.อ.หญิงสุรีพักตร์ ข่าลา เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหว ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK)

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเขาววัว-พลอยแหวน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่ กกต.กำหนดไว้‼️อย่าลืม‼️ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

นพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าประชุม) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าร่วมประชุม) เข้าร่วมการประชุมสภาฯ เพื่อเสนอญัตติใหญ่ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง (เสียชีวิต) /การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) /ขอความเห็นชอบรับมอบสนามกีฬา และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

นที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นำโดย นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน)

ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี แจ้งเตือน!! ประชาชนระวังช้างป่าตกมันในช่วงฤดูหนาว

หากพบเห็นช่างป่าโปรดแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต.และอำเภอในพื้นที่ทราบ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี โทร.1567 และสายด่วนพิทักป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชม.

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในทุกปีจะมีการต่ออายุด้วยการยื่นใบขออนุญาต ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564แนวทางการต่ออายุใบอนุญาต ตาม พ.ร.ฎ.ชำระค่าธรรมเนียม 2564 และ พ.ร.บ. สธ. 2535 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738677.pdf?v=11192021053416317099 พ.ร.ฎ. ชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอ พ.ศ. 2564 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738683.pdf?v=11192021053632857850 ความเห็นกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1145-2564 https://cdn.me-qr.com/pdf/1738865.pdf?v=11192021055226931566

1 2 11
ติดต่อเรา