ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเขาววัว-พลอยแหวน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่ กกต.กำหนดไว้
‼️อย่าลืม‼️ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

Q&A / ช่องทางการติดต่อ