ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขาดคุณสมบัติ กรณีย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านออกนอกพื้นที่

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 พบว่ามี ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ กรณี ย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านออกนอกพื้นที่ จำนวน 1 ราย

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายชื่อตามประกาศ หากพบว่า มิขาดคุณสมบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ สามารถยื่นคำร้องขอคัดค้านการถอดถอนรายชื่อ ได้ที่สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โทร.039-609675-7 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ