การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมีเรื่องเข้าในที่ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 1. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) จำนวน 3 ฉบับ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จำนวน 1 ฉบับ 2. รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 3. เสนอญัตติใหม่ 3.1 ขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดงบกลาง ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 3.3 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 และ รายงานเงินสะสมและเงินสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ