ประชุมหารือการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร (นายอำเภอท่าใหม่) เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สระแก้ว) ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อฟื้นฟู บูรณะที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ให้อยู่ในสภาพใสสะอาด มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียนร้อย สวยงาม มีความพร้อมที่จะนำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญอยู่เสมอ ไปจนถึง ได้รับการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

Q&A / ช่องทางการติดต่อ