ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ 2.ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนฯ 3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธาน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ