แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เพื่อสำรวความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ และนำผลจากการสำรวจมาใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป

Q&A / ช่องทางการติดต่อ