ITA ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อประเด็นการประเมินURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างโครงสร้างองค์กรㆍแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ㆍแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O2ข้อมูลผู้บริหารคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
ㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
ㆍแสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O3อำนาจหน้าที่ภารกิจและอำนาจหน้าที่ ㆍแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานข้อมูลด้านงบประมาณ(หน้าหลัก)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
O5ข้อมูลการติดต่อติดต่อเรา(หน้าแรก). แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
. ที่อยู่หน่วยงาน
. หมายเลขโทรศัพท์
. E-mail
. แผนที่ตั้ง
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายและระเบียบต่างๆ(หน้าหลัก)
พระราชบัญญัติลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563
ㆍแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์(หน้าหลัก)
1.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
2.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
5.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
6.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความความพิการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558
7.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565
ㆍแสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O8Q&AQ&A(หน้าแรก). แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9Social NetworkSocial Network(หน้าแรก)
ติดต่อเรา(มุมขวาล่างสุด)
ㆍแสดงตำแหน่งบนเว็บไซของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
แผนการดำเนินงานประจำปี
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O10แผนการดำเนินงานประจำปีข้อมูลด้านงบประมาณ(หน้าหลัก)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลด้านงบประมาณ(หน้าหลัก)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ 010
ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีข้อมูลด้านงบประมาณ(หน้าหลัก)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
การปฏิบัติงาน
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน(หน้าหลัก)
1.แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
2.คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล
3.คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ㆍจะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน(หน้าหลัก)
1.การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์
2.การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.การปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์
4.การชำระค่าขยะมูลฝอย
5.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พรบ บำรุงท้องที่
6.การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
7.การขออนุญาติก่อสร้าง
ㆍแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
ㆍหน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลสถิติต่างๆ(หน้าหลัก)
สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565
ㆍแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลรอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานความพึงพอใจการให้บริการ(หน้าหลัก)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2564
ㆍแสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O17E-Serviceระบบการบริการ E-Service(หน้าแรก)
ระบบจองคิวขอรับบริการล่วงหน้า
ㆍแสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลด้านการเงิน การคลัง(หน้าหลัก)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565
ㆍแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1ปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนข้อมูลด้านการเงิน การคลัง(หน้าหลัก)
รายงาานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ 018
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข้อมูลด้านการเงิน การคลัง(หน้าหลัก)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(หน้าหลัก)
1.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 กุมภาพันธ์ 2565)
2.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565)
. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565 กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
022ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(หน้าหลัก)
1.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
2.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั้งล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั้วล้ง-รำฆ้อ หมู่ 7 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
. แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ㆍเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(หน้าหลัก)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
ㆍแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
.เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง(หน้าหลัก)
1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
2.สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
. มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
. เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร(หน้าหลัก)
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
ㆍเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565
ㆍแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร(หน้าหลัก)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
ㆍแสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 025
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร(หน้าหลัก)
หัวข้อ หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล
หัวข้อ แผนอัตรากำลังและแผนอื่นๆ
แสดงหลักกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
*การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ㆍการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ㆍการพัฒนาบุคลากร
ㆍการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
*กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร(หน้าหลัก)
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
ㆍแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
030ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นๆ ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน(หน้าแรก)
แจ้งเรื่องการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
ㆍแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น(หน้าแรก)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ㆍแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
ㆍสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกิจกรรมและโครงการ(หน้าหลัก)
1.การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2564
2.การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
3.การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564
4.การประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565
5.การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
6.ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565
ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
การป้องกันการทุจริต
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
034นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด 2565 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ㆍแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
ㆍดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
*ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหารกิจกรรมและโครงการ(หน้าหลัก)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
ㆍเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2565
ㆍแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
(หน้าหลัก)
1.มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
2.แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ.2565
3.รายงานการปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
4.การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
ㆍแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ㆍเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกิจกรรมและโครงการ(หน้าหลัก)
1.กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปี 2560
. แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ㆍเป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
1.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
3.ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (พ.ศ.2562-2564)
. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ 039
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
ㆍแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ㆍเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 ข้อ ประเด็นการประเมิน URLคำอธิบาย
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ปีงบประมาณ 2564
. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2564
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
ㆍมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานการป้องกันการทุจริต(หน้าหลัก)
รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ㆍแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565


 

Q&A / ช่องทางการติดต่อ