การป้องกันการทุจริต

21/03/2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
20/03/2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2566
20/03/2566 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
20/03/2566 กิจกรรมหรือการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปี 2566
20/03/2566 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
17/03/2566 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
02/12/2565 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
13/06/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
06/06/2565 ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
29/04/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (พ.ศ.2562-2564)
29/04/2565 การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
29/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
29/04/2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
28/04/2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28/04/2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
26/04/2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2565
25/04/2565 รายงานการปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาล
Q&A / ช่องทางการติดต่อ