การป้องกันการทุจริต

06/09/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน รอบ 6 เดือน
27/08/2564 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
06/08/2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน รอบ 12 เดือน
06/08/2564 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
27/05/2564 บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
27/03/2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2564
20/01/2564 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
27/12/2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2563
27/10/2563 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
20/10/2563 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
15/10/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
27/09/2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
20/12/2561 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ติดต่อเรา