หน้าแรก

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7 , 089-9388616

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7

previous arrow
next arrow

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรในหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล

ข้อมูลด้านต่างๆ

ข้อมูลด้านงบประมาณ
แบบประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองช่าง
ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข

คุณธรรมและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA

ITA ปีงบประมาณ 2565
ITA ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาระน่ารู้ต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

QR CODE สำหรับชำระ
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ

ข่าวล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

สายด่วนผู้บริหาร

นายวินัย แพทย์รังษี
นายกเทศมนตรี
โทร. 0819453097

นายชาญชัย  ทีหอคำ
ปลัดเทศบาล
084-8013556

20/09/2566 ประกาศ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขาตานก โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/09/2566 ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 และ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
15/09/2566 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
14/09/2566 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็น
13/09/2566 ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขาดคุณสมบัติ กรณีย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านออกนอกพื้นที่ กรณีเป็นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ
12/09/2566 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ระบบการบริการ E-Service

Q&A / ช่องทางการติดต่อ