เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ […]

ITA ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน o1. โครงสร้าง o2. ข้อมูลผู้บริหาร o3. อำนาจหน้าที่ o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน o5. ข้อมูลการติดต่อ o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o7. ข่าวประชาสัมพันธ์ o8. Q&A o9. Social Network o10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน o11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ข้อมูลด้านงบประมาณ (แผนการดำเนินงาน) o12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน o13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลด้านงบประมาณ (รายงานการติดตามและผลการประเมินแผน) o14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o18. E-Service ระบบการบริการ E-Service (หน้าแรก) […]

ITA ปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อ ประเด็นการประเมิน URL คำอธิบาย O1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์กร ㆍแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานㆍแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ O2 ข้อมูลผู้บริหาร คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดㆍแสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ O3 อำนาจหน้าที่ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ ㆍแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลด้านงบประมาณ(หน้าหลัก)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ㆍแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปีㆍมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565 O5 […]

Q&A / ช่องทางการติดต่อ