ข้อมูลด้านงบประมาณ

14/10/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
02/10/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 พ.ศ.2564
31/08/2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2561)
27/04/2563 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
04/02/2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 2563) 4 กุมภาพันธ์ 2563
06/10/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2561)
30/07/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563) (30 กรกฎาคม 2563)
15/06/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (15 มิถุนายน 2562)
27/04/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 2563) (27 เมษายน 2563)
18/10/2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
20/06/2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2561)
02/02/2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ 2561)

ติดต่อเรา