ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

28/09/2566 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
26/05/2566 กระบวนการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
20/03/2566 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
25/01/2566 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566
29/12/2565 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
07/12/2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
07/12/2565 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ให้ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
24/11/2565 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
05/10/2565 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )
04/10/2565 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
15/09/2565 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/06/2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
23/03/2565 กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23/03/2565 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ปลูกกี่ต้นถือเป็นเกษตรกรรม
24/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
20/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
20/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
29/10/2564 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
21/10/2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565
07/10/2564 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2565
09/03/2564 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2564
27/11/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
15/06/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2563
29/11/2562 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

Q&A / ช่องทางการติดต่อ