ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

27/06/2565 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
23/03/2565 กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23/03/2565 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ปลูกกี่ต้นถือเป็นเกษตรกรรม
24/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565
20/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
20/01/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
29/10/2564 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
21/10/2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565
07/10/2564 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2565
09/03/2564 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2564
27/11/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
15/06/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2563
29/11/2562 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ติดต่อเรา