หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

นายชาญชัย  ทีหอคำ
ปลัดเทศบาล
084-8013556
นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
064-2615964
นางปิ่นมนัส รักมิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
061-5366263
นายทรรศน  แจ้งประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-6911697
นางสาวสุดารัตน์ อินทรา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
064-2615964

Q&A / ช่องทางการติดต่อ