คำสั่งเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ที่ 197 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

คำสั่งเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ที่ 197 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

Q&A / ช่องทางการติดต่อ