บุคลากรของหน่วยงาน

นายชาญชัย  ทีหอคำ   ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการ  และตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาลและปฏิบัติงาน ดังนี้ เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา เรื่องในหน้าที่สำนักงานปลัดเทศบาล เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณี พิเศษอื่น เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ


นางสาวสุดารัตน์ อินทรา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ และยังรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานเทคโนโลยีทางการเกษตรงานส่งเสริมปศุสัตว์ งานข้อมูลวิชาการ


นางศุภากร  เจริญรัตน์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณของเทศบาล   การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานฎีกาเบิกจ่าย ของสำนักปลัดเทศบาล งานรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA งานดูแล จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งงานจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน  วัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์ต่างๆ และยังปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร


ว่าง  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
การรวบรวม  วิเคราะห์  วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล การจัดทำนโยบายและแผนต่าง ๆการประสานงานโครงการต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลโครงการ  การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ)


นายสัมพันธ์  พันธะษา  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน งานจัดระเบียบชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดตั้งและบริหารกรรมการชุมชน งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัต งานส่งเสริมและจัดสวัสดิการครอบครัว งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางสังคม งานส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์


นางนุชจารี  รัตนาธรรม   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลๆ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 3 ปี งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ


นายศราวุฒิ  ย่อทอง  ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณา  ตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องงานจัดทำนิติกรรม งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ตามภารกิจถ่ายโอน งานรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคง เป็นต้น


เรือเอกหญิง สุรีพักตร์  ข่าลา   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานสร้างเสริมสุขภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานหลักประกันสุขภาพ งานรักษาความสะอาด งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล


นายอุฬาร  ศักดิวรพงศ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนาทลดา  พฤกษากิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
การรวบรวม  วิเคราะห์  วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล การจัดทำนโยบายและแผนต่าง ๆการประสานงานโครงการต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลโครงการ  การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ) เป็นต้น


นางสาววาสนา  อักษรไชย  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคล )


นางสุนันท์  เพ่งจิตต์  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นผู้ช่วยของนักพัฒนาชุมชน)
งานพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน งานจัดระเบียบชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดตั้งและบริหารกรรมการชุมชน งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัต งานส่งเสริมและจัดสวัสดิการครอบครัว งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางสังคม งานส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น


นายเอกชัย  จงรักษา   ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศรราม  สาทะ   ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ (เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางปิ่นมนัส รักมิตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบดูแลภายในกองคลัง  มีพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเป็นเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน การจัดทำบัญชีและการจัดทำทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน  รายงานงบการเงินประจำเดือนและรายงานฐานะการเงินประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและงานควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน  งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้  งานทะเบียนคุมลูกหนี้ ตลอดจนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบอนุมัติฎีกา งานการควบคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้เบิก การตัดยอดเงินงบประมาณตรวจรับรองยอดเงินงบประมาณก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง


นางวิไลจิตร บุตรจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการโอนเงินด้วยระบบ GFMIS ตรวจสอบยอดเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online การรับเงินจัดสรรต่างๆ การจัดทำใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบเงินประจำวัน ตรวจฎีกา ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน การจัดทำเช็ค การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน งานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เป็นต้น


นางสาวบุญรัตน์  วงศ์ฉัตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ์ ,  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่วยพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย ควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจัดทำแบบอนุญาตการใช้รถยนต์ จัดทำรายงานต่าง ๆ ของพัสดุ ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี งานเก็บรักษาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุของเทศบาล งานการจัดทำสัญญา ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง งานจัดทำทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


นางสาวปริศนา  อัฒจักร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ช่วยงานเจ้าพนักงานพัสดุ)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี จัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุ จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ , ทะเบียนครุภัณฑ์ ,  ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่วยพัสดุที่เสื่อมสภาพและสูญหาย ควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจัดทำแบบอนุญาตการใช้รถยนต์ จัดทำรายงานต่าง ๆ ของพัสดุ ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี งานเก็บรักษาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุของเทศบาล งานการจัดทำสัญญา ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง งานจัดทำทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์


นางสาวปิยมาศ  งามดอกไม้  ตำแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม และการ  จัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น ๆ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น


นางสาวนิสา  ชาประสิทธิ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ช่วยงานนักวิชาการจัดเก็บรายได้)
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร   ค่าธรรมเนียม และการ  จัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น ๆ งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น


นางสาวชลธี  สีสด ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณ งานจัดทำฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนงานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆงานสาธารณกุศล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน งานสวัสดิการของกองและฝ่าย งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้ และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

นายทรรศน  แจ้งประดิษฐ์  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำกับดูแลภายในการปฏิบัติงานของกองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม   การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ     งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง    งานควบคุมอาคาร  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน  ด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล    การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา   การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์    อะไหล่   และน้ำมันเชื้อเพลิง   งานสวนสาธารณะ   งานสถานที่  และ ไฟฟ้าสาธารณะ  งานวิศวกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานควบคุมอาคาร  การขุดดินและถมดิน  การผังเมือง ให้เป็นไปตามระเบียบ    กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 


นายภูษิต  นิเวศทองฤกษ์  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน    

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมและงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะ และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การสำรวจ  ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม เขียนแบบต่างๆ   งานการก่อสร้าง งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ สำรวจแผนที่  การกำหนด/การวางผังพัฒนาเมือง การตรวจสอบการ ขอใช้ที่สาธารณะ  การครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  เป็นต้น


นางสาวพัสรีพร  อรินทร์   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสารบรรณ งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานด้านการออกใบอนุญาต  ใบรับแจ้งต่างๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานด้านฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  เงินนอกงบประมาณรายจ่าย


นางสาวสุดารัตน์  อินทรา  ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
การวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ  ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  การบริหารและส่งเสริมการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  การวางแผนการศึกษา  การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ โดยมีการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้ 

1. งานธุรการ
2.  งานการศึกษาปฐมวัย
3.  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
4.  งานกีฬาและนันทนาการ
5.  งานการศาสนา
6.  งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

นางสาวคณิตฐา  เรียนอำนวย  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารของทางราชการตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญาจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การการลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมถึงเงินยืม และการจ่ายเงินทดรองราชการ ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณทุกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

Q&A / ช่องทางการติดต่อ