การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน สารวัตรกำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสภาฯ เพื่อเสนอญัตติใหม่ เรื่อง 1.ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อส้าง 2.ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ไม่ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2564 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ