การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1.กล่าวคำปฏิญารตน (สมาชิกสภาใหม่)
2.การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินกิจการนอกเขตของ อบต.ท่าช้าง
3.กำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565 และระยะเวลาเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2566
และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ