มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

27/04/2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18/04/2566 รายงานการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
05/04/2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566
27/12/2565 คำสั่งเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ที่ 197 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม
18/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2566
18/10/2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2566
10/10/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พ.ศ.2566
01/01/2565 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Q&A / ช่องทางการติดต่อ