โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6 (บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 รวม 60 วัน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ