ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565

1. ธอส.ขยายเวลามาตรการ 17 (M17) ช่วยเหลือลูกหนี้ NPL รับความช่วยเหลือต่อไปอีก 1 ปี

2. กรมการขนส่งทางบกให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ

3. 6 วิธีป้องกันตัวเองจาก ฝีดาษวานร

4. ผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ มีความผิดเสี่ยงคุกเสี่ยงยึดทรัพย์

5. แจ้งเหตุหรือสอบถาม เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง

สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านบทความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม http://www.uttaradit.go.th/dev-info/dev-info29-65.pdf

Q&A / ช่องทางการติดต่อ