ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา ดังนี้1.รายงานทางการเงิน บัญชีการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน (ก.ค.-ก.ย.65) ปี 25652.รายงานบัญชีการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน รายปี ปี 25653.ประเมินกองทุน ปี 25654.แผนสุขภาพตำบลเขาวัว ปี 25665.แผนสุขภาพตำบลพลอยแหวน ปี 25666.โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนฯ ปี 2566 7.แผนโครงการและแผนการเงิน ปี 2566และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยนายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานกรรมการ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ