ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนสุขภาพและกองทุนสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไตรมาสที่ 2/2565(ม.ค.-มี.ค.65) และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายชาญชัญ ทีหอคำ(ปลัดเทศบาล) เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) ในการประชุมครั้งนี้

Q&A / ช่องทางการติดต่อ