ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เคยมาติดต่อหรือขอรับบริการต่างๆของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอนแหวน ร่วมกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านระบบ ITAS เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30
Q&A / ช่องทางการติดต่อ