การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายศรัณย์พงศ์ ธรรมรัตน์ (ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2567 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ