การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ