การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นางปิ่นมนัส รักมิตร (ผู้อำนวยการกองคลัง) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุชาติ สกุลแพทย์ (ประธานกรรมการฯ) กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 /รายงานการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ ปี 2565 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ