การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีเรื่องในที่ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้1.รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 25652.เสนอญัตติใหม่ 2.1 ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 2.2 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (วาระรับหลักการ) – การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ – กำหนดระยะเวลาเสนอส่งคำแปรญัตติ และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ