มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรครายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 สิงหาคม 2566 พบผู้ป่วย จำนวน 97,052 ราย ในพื้นที่ 10 จังหวัด ซึ่งจังหวัดจันทบุรี อยู่ลำดับที่ 7 พบอัตราการป่วยแล้ว จำนวน 271.88 /ประชากรแสนคน

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอเผยแพร่ ” สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่และสถานการณ์โรคไข้เลือดออก” เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ