กระบวนการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินภาษีไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน (ภ.ด.ส.10) ต่อนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อพิจารณาทบทวนการประเมินภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องภายใน 60 วันเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

#วิธีการยื่นคำร้องคัดค้าน

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

2. ยื่นคำร้องทางไลน์งานจัดเก็บรายได้ ID Line @khaovovlploywan

การยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งที่ปลูกสร้าง ตามมาตรา 73

กรณีผู้เสียภาษีได้ยื่นคำร้องคัดค้าน (ภ.ด.ส. 10) แต่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี ให้ผู้เสียภาษีนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 089 938 8616

Q&A / ช่องทางการติดต่อ