การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

นพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายอำนาจ ชูเลิศ (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าประชุม) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ผู้เข้าร่วมประชุม) เข้าร่วมการประชุมสภาฯ เพื่อเสนอญัตติใหญ่ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง (เสียชีวิต) /การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) /ขอความเห็นชอบรับมอบสนามกีฬา และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ