กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ตามกำหนดเวลาและสถานที่เดิม)
หมายเหตุ :

  1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง
  2. หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ภายในวันที่ 5 – 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.039-609675-7 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล

Q&A / ช่องทางการติดต่อ