ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565

โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

  1. รายงานผลโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. รายงานผลโครงการเขาวัวพิชิตยุงลาย
  3. รายงานผลโครงการพลอยแหวนปลอดลูกน้ำและยุงลาย ปี 2564
  4. สรุปผลการดำเนินงานของกองทุน ปี 2564
  5. รายงานการเงิน บัญชีการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุน ไตรมาสที่ 4/2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)
  6. รายงานการเงิน บัญชีการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนรายปี ปี 2564
  7. ประเมินกองทุน ปี 2564
  8. และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
    โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งนี้
Q&A / ช่องทางการติดต่อ