ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายจรูญ บุญยิ่ง เป็นประธานกรรมการเปิดการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง /จัดทำแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล(Care Plan) /จัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ และรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ