แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยืนยันการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เชิงรุกในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ของโรงพยาบาลท่าใหม่

เนื่องจากได้รับการประสานจากโรงพยาบาลท่าใหม่ จะออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เชิงรุก
ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ของโรงพยาบาลท่าใหม่ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จึงประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ไปรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามวันและเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ : เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ