การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายสุชาติ สกุลแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 /รายงานการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ ปี 2564 และประเด็นอื่นๆ

Q&A / ช่องทางการติดต่อ