ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)


วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งการส่งมอบหีบบัตรและอุปกรณ์ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตราการรักษาความปลอดภัย

Q&A / ช่องทางการติดต่อ