การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2564 วันพฤหัสดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดย นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ